เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio(ด่วนที่สุด)
 
*** ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ***
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2561
 2.การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
 
Photo
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2561
 3.นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716