เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2559  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE18 เม.ย. 2560 0:00 น.23 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 318 เม.ย. 2560 0:00 น.23 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 418 เม.ย. 2560 0:00 น.23 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ18 เม.ย. 2560 0:00 น.23 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน หรือคำร้องเปิดกรณีพิเศษ11 มี.ค. 2560 0:00 น.9 เม.ย. 2560 0:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน18 เม.ย. 2560 0:00 น.18 เม.ย. 2560 0:00 น.
  -ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม20 มี.ค. 2560 0:00 น.7 ต.ค. 2560 14:39 น.
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 110 เม.ย. 2560 0:00 น.3 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)9 เม.ย. 2560 0:00 น.4 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด4 พ.ค. 2560 0:00 น.4 พ.ค. 2560 0:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719