เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 ส.ค. 2560 0:01 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -ชั้นปี 21 ส.ค. 2560 0:01 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -ชั้นปี 31 ส.ค. 2560 0:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -ชั้นปี 41 ส.ค. 2560 0:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -ชั้นปีอื่น ๆ1 ส.ค. 2560 0:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
  • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 ส.ค. 2560 0:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ส.ค. 2560 0:00 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -ช่วงการถอนรายวิชา17 พ.ค. 2560 0:00 น.15 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา31 ส.ค. 2560 18:47 น.31 ส.ค. 2560 18:47 น.
    -ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม17 พ.ค. 2560 0:00 น.31 ต.ค. 2560 0:00 น.
  • วันเปิดภาคเรียน1 ส.ค. 2560 0:00 น.1 ส.ค. 2560 0:00 น.
    -งวดชำระเงินครั้งที่ 117 ก.ค. 2560 0:00 น.15 ส.ค. 2560 0:00 น.
    -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)16 ก.ค. 2560 0:00 น.16 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด16 ส.ค. 2560 0:00 น.16 ส.ค. 2560 0:00 น.
    -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา1 ธ.ค. 2560 0:00 น.30 เม.ย. 2561 0:00 น.
    -การประเมินสิ่งแวดล้อม1 ธ.ค. 2560 0:00 น.30 เม.ย. 2561 0:00 น.
      
    สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
    Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719