เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน7 ม.ค. 2562 7 ม.ค. 2562
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 117 ธ.ค. 2561 15 ม.ค. 2562
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)16 ธ.ค. 2561 12 มี.ค. 2562
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา13 พ.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
  -การประเมินสิ่งแวดล้อม13 พ.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719