เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม30 เม.ย. 2562 0:00 น.30 ส.ค. 2562 14:39 น.
-งวดชำระเงินครั้งที่ 115 พ.ค. 2562 9 มิ.ย. 2562
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)14 พ.ค. 2562 10 มิ.ย. 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719