เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต **

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 รอบที่ 1 วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 7 วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 6 วันที่ 04 มกราคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 5 วันที่ 07 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 4 วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 3 วันที่ 05 ตุลาคม 2560


รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่ BSRU.NET
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 2.กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบมีนาคมนี้
*ข้อมูลเรียงตามเลขประจำตัว เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ให้กด Ctrl+F แล้วป้อนรหัสนักศึกษาเพื่อค้นหา*
โปรดตรวจสอบตัวสะกดของคำนำหน้า ยศ ชื่อ - นามสกุล หากพบว่ามีการสะกดผิด ให้ดำเนินการตามด้านล่าง
 • รายชื่อบัณฑิตคณะครุศาสตร์
 • รายชื่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รายชื่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รายชื่อบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
 • รายชื่อบัณฑิตวิทยาลัยการดนตรี
 • รายชื่อบัณฑิตปริญญาโท
 • รายชื่อบัณฑิตปริญญาเอก
 • รายชื่อบัณฑิตที่ขอเลื่อนรับปริญญาเป็นปี 2560

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า ยศ ชื่อ - นามสกุล หลังมีชื่อสำเร็จการศึกษาได้
  หาก Link มีปัญหา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ BSRU.net หรือ AAR.bsru
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2561
   3.ประกาศรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) (ด่วนที่สุด)    
  Photo
  นักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีรายชื่อตามประกาศ และยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา
  ให้มาติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2561 เวลา 8.30-15.30 น.
  ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  สิ่งที่ต้องนำมา
 • 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 • 2. โทรศัพท์มือถือ
 • 3. E-mail address ส่วนตัว

 • ตรวจสอบรายชื่อในไฟล์แนบ
  ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ (หากเปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ ให้ทำการ Refresh อีกครั้ง)
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2561
   4.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 2/2560 (ด่วนที่สุด)    
  ปฏิทินวิชาการ คลิกที่นี่
  วันหยุดและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
  กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่

  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
  2. สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ภาคปกติ(รหัส 60) พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียนในรายวิชาแกน หรือวิชาเอก ส่วนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปทางมหาวิทยาลัยจะทำการลงทะเบียนให้
  3. สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (รหัส 60) พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
  4. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2560
   5.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS (ด่วนที่สุด)    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719