เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน มาติดต่อขอรับทุนได้ที่กองคลัง (ด่วนที่สุด)    
ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกผู้ใช้ผลการเรียน GPA ประเภททดสอบความถนัดทั่วไป GAT และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT และประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ มาติดต่อขอรับทุนได้ที่กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.
 • ตรวจสอบรายชื่อ
 • ประกาศโดย   กองคลัง สำนักงานอธิการบดี   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2561
   2.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 5 เมษายน 2561 (ด่วนที่สุด)    
  ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
  ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ใน วันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
  สิ่งที่ต้องเตรียมมา
  1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
  2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
  3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
  ** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต **

  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 รอบที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2561
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 รอบที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2561
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 รอบที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 รอบที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 รอบที่ 1 วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 รอบที่ 7 วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561


  รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่ BSRU.NET
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2561
   3.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 3/2560 (ด่วนที่สุด)    
  ปฏิทินวิชาการ คลิกที่นี่
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
  กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่

  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
  2. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
  3. สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่เรียนสมทบภาค กศ.พ.ในภาคเรียนฤดูร้อนได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  - กำลังศึกษาอยู่เป็นปีการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไปนับแต่วันเข้าเรียน
  - ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
  - พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2561
   4.การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)    
  Photo
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2561
   5.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 2/2560 (ด่วนที่สุด)    
  ปฏิทินวิชาการ คลิกที่นี่
  วันหยุดและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
  วันหยุดและวันชดเชยการเรียนการสอน เพิ่มเติม คลิกที่นี่
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
  กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่

  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
  2. สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ภาคปกติ(รหัส 60) พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียนในรายวิชาแกน หรือวิชาเอก ส่วนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปทางมหาวิทยาลัยจะทำการลงทะเบียนให้
  3. สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (รหัส 60) พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
  4. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2560
   6.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS (ด่วนที่สุด)    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719