เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 • ตรวจสอบรายชื่อสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560
 • ตรวจสอบรายชื่อสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2563
   2.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 3 กันยายน 2563 (ด่วนที่สุด)    
  ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
  สามารถยื่นเอกสาร บส.9 และรับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
  สิ่งที่ต้องเตรียมมา
  1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
  2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
  3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาด10.88*23.5 ซม.)
  -- กรุณาจดลำดับในเอกสารเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล บส.9 --

  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 รอบที่ 7 วันที่ 13 กันยายน 2563
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 รอบที่ 6 วันที่ 6 สิงหาคม 2563

  รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน AAR.BSRU
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2563
   3.