ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
สังกัด : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธžเธฅเธจเธถเธเธฉเธฒ
เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒ : 622101201147-สาขาวิชาพลศึกษา
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 0

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    30 หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    23 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9111102 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
9111103 English in Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
9111101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยและสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9121101 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
9121103 Active Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
1(1-0-2)
9121102 Thai and Global Society in 21st Century
 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
 1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9131102 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics
 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
9131101 Science and Technology in Everyday Use
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9141101 Physical Activities for Life
 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือกไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต    7 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาภาษาให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9112103 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
9112106 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
9112105 Malay Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(2-2-5)
9112102 Burmese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(2-2-5)
9112107 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
9112101 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
3(2-2-5)
9112108 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(2-2-5)
9112104 Cambodian Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
3(2-2-5)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
9122202 Communications in Everyday Use
 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
9122204 Happiness of Life
 ความสุขแห่งชีวิต
3(3-0-6)
9122201 Modern Management and Leadership
 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
9122203 Aesthetics of Fine and Applied Arts
 สุนทรียะทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต    36 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครูให้เรียน 24 หน่วยกิต    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1190204 Communication Skills and Culture for Teachers
 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู
2(2-0-4)
1190202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
1190201 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
1190102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1190203 Innovation and Information Technology for Educational Communication Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
1190101 Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
2(2-0-4)
1190103 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
 2.1.2 วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เรียนไม่น้อนกว่า 12 หน่วยกิต    12 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต    60 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับเรียน 40 หน่วยกิต    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193104 Games and Recreation Activities
 เกมและกิจกรรมนันทนาการ
1(0-2-1)
1193105 Tracks
 กรีฑาลู่
1(0-2-1)
1193103 Human Movement and Motor Development
 การเคลื่อนไหวและพัฒนาการทางกลไกของมนุษย์
3(3-0-6)
1193101 Foundations of Physical Education, Exercise Science and Sports
 รากฐานทางพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และกีฬา
2(2-0-4)
1193102 Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3(3-0-6)
 2.2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต    20 หน่วยกิต
 2.2.2.1 กลุ่มวิชาภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต    18 หน่วยกิต
 2.2.2.1.ก กลุ่มการเคลื่อนไหวพื้นฐานและกิจกรรมประกอบจังหวะไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
 2.2.2.1.ข กลุ่มการเล่นเกมและกีฬาไทยไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
 2.2.2.1.ง กลุ่มกีฬาสากลประเภททีมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต    4 หน่วยกิต
 2.2.2.1.จ กลุ่มกลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
 2.2.2.1ค กลุ่มกีฬาสากลประเภทเดี่ยว/คู่ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต    4 หน่วยกิต
 2.2.2.2 กลุ่มวิชาภาคทฤษฏีไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต    2 หน่วยกิต
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719