เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
สามารถยื่นเอกสาร บส.9 และรับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาด10.88*23.5 ซม.)

-- กรุณาจดลำดับที่จบในเอกสารบัญชีรายชื่อจากลิงก์ด้านล่าง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล บส.9 เท่านั้น --

 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2566 รอบที่ 5 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 1/2566 รอบที่ 6 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2566 รอบที่ 4 วันที่ 20 มิถุนายน 2567
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 1/2566 รอบที่ 5 วันที่ 20 มิถุนายน 2567
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2566 รอบที่ 3 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

 • รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน AAR.BSRU
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2567
   2.กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ด่วนที่สุด)    
 • รายงานตัวบัณฑิตผ่าน BSRU APP : ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2567
 • วันซ้อมย่อย : วันที่ 17 กันยายน 2567
 • วันซ้อมใหญ่ : วันที่ 18 กันยายน 2567
 • วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันที่ 21 กันายน 2567 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 กรกฎาคม 2567
   3.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Job Application)
  รหัสวิชา HU00301
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 กรกฎาคม 2567
   4.ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 สาขาวิชาพลศึกษา (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  รายวิชา : การอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมนันทนาการ
  รหัสวิชา : 1121111
 • หมู่เรียน D1 วันอังคาร เวลา 08.00 - 12.00 น.
 • หมู่เรียน D2 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 17.00 น.
  ผู้สอน : อ.ดร.วิเชียร ทุวิลา
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2567
   5.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  รายวิชา : สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน
  รหัสวิชา : 2101207
  วัน : พุธ
  เวลา : 09.00 - 12.00 น.
  ผู้สอน : ผศ.ดร.วรุณรัตน์ คนซื่อ
  ห้อง : 17075 อาคาร 17 ชั้น 7

  -------

  รายวิชา : การบริหารงานห้องสมุด
  รหัสวิชา : 2101107
  วัน : อังคาร
  เวลา : 14.00 - 17.00 น.
  ผู้สอน : ผศ.ดร.วรุณรัตน์ คนซื่อ
  ห้อง : 17075 อาคาร 17 ชั้น 7
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2567
   6.ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  รายวิชา : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสารสนเทศ
  รหัสวิชา : 2101308
  วัน : จันทร์
  เวลา : 08.00 - 12.00 น.
  ผู้สอน : ผศ.อภิญญา หนูมี
  ห้อง : 17075 อาคาร 17 ชั้น 7
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2567
   7.ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2567
   8.ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  รายวิชา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  รหัสวิชา : SC19131
  วัน : อังคาร
  เวลา : 13.00 - 17.00 น.
  ผู้สอน : ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา
  ห้องเรียน : อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2567
   9.ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะครุศาสตร์ (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  รายวิชา : วิทยาศาสตร์และผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รหัสวิชา : ED15406
  วัน : อังคาร
  เวลา : 13.00 - 17.00 น.
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2567
   10.ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะครุศาสตร์ (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  รายวิชา : จิตวิทยาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
  รหัสวิชา : 1196207
  วัน : พฤหัสบดี
  เวลา : 13.00 - 16.00 น.
  หมู่เรียน : D2
  ผู้สอน : อาจารย์บุษบากร สุวรรณเกษา
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2567
   11.ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะครุศาสตร์ (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  รายวิชา : จิตวิทยาการติดต่อสื่อสาร
  รหัสวิชา : 1196108
  วัน : พุธ
  เวลา : 13.00 - 16.00 น.
  หมู่เรียน : D1
  ผู้สอน : อาจารย์ฉัฐจุฑา นกจันทร์
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2567
   12.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  รายวิชา การแสดงพื้นบ้าน
  รหัสวิชา HU21106
  วันอังคาร เวลา 13.00 - 17.00 น.
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2567
   13.ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาบรรณารักษฯ (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  รายวิชา พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
 • รหัสวิชา 2101101
 • วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
  รายวิชา การบริหารงานห้องสมุด
 • รหัสวิชา 2101403
 • วันอังคาร เวลา 14.00 - 17.00 น.
  รายวิชา สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • รหัสวิชา 2101209
 • วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2567
   14.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  จากสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  รายวิชา การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  รหัสวิชา SC19036
  วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
  ห้องเรียน : 432 (อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 2)
  อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์
  ในภาวะทะเลเดือด มาหาทางดูแลทะเลร่วมกัน
  #เรียนอย่างไรให้เหมือนมาเที่ยว
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2567
   15.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ด่วนที่สุด)    
  ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  รายวิชา เทคโนโลโยีเครื่องดื่ม
  รหัสวิชา SC18363
  วันศุกร์ เวลา 13.00 - 17.00 น.
  ห้องเรียน : 241202 (อาคาร 24 ชั้น 12 ห้อง 2)
  อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์นวพร หงส์พันธุ์
  คุณสมบัติ : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ทุกสาขาวิชา
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2567
   16.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ (ด่วนที่สุด)    
  ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีรายวิชาดังนี้
  ?? รายวิชา เครื่องหอมจากสมุนไพร รหัสวิชา SC25317 หน่วยกิต 3(2-2-5)
 • หมู่เรียน D1 วันอังคาร เวลา 13.00 - 17.00 น.
 • หมู่เรียน D2 วันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น.
  ?? รายวิชา สมุนไพรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รหัสวิชา SC25321 หน่วยกิต 3(3-0-6)
 • หมู่เรียน D1 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • หมู่เรียน D2 วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
  ?? รายวิชา ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสมุนไพรและกัญชา รหัสวิชา SC25319 หน่วยกิต 3(2-2-5)
 • หมู่เรียน D1 วันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น.
 • หมู่เรียน D2 วันพุธ เวลา 13.00 - 17.00 น.
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2567
   17.ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2567
   18.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียน 1/2567 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2567
   19.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนฤดูร้อน/2566 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2566
   20.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนฤดูร้อน/2567 (ด่วนมาก)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอประกาศจากกองคลัง
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2567
   21.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียน 2/2567 (ด่วนมาก)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอประกาศจากกองคลัง
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2567
   22.Line Open Chat สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ด่วนมาก)    
  ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 0 2473 7000 ต่อ 1300   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2567
   23.Digital Transcript (ระบบบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลทรานสคริปต์)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2565
   24.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
   25.คู่มือการยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ทบ.17 ผ่าน MIS    
  สามารถดูคู่มือได้ที่ >>>คู่มือ ทบ.17 คลิกที่นี่
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719