เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2559  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE14 ธ.ค. 2559 0:00 น.6 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 118 ธ.ค. 2559 0:00 น.6 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 218 ธ.ค. 2559 0:00 น.6 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 318 ธ.ค. 2559 0:00 น.6 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 414 ธ.ค. 2559 0:00 น.6 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ14 ธ.ค. 2559 0:00 น.6 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน หรือคำร้องเปิดกรณีพิเศษ10 ต.ค. 2559 0:03 น.6 ม.ค. 2560 0:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน18 ธ.ค. 2559 0:00 น.18 ธ.ค. 2559 0:00 น.
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา8 พ.ค. 2560 18:20 น.31 ส.ค. 2560 23:59 น.
  -การประเมินสิ่งแวดล้อม8 พ.ค. 2560 18:21 น.31 ส.ค. 2560 23:59 น.
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 16 ธ.ค. 2559 0:00 น.9 ม.ค. 2560 0:00 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)1 ธ.ค. 2559 0:00 น.10 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด10 ม.ค. 2560 0:00 น.10 ม.ค. 2560 0:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719