เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE26 ต.ค. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 210 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 35 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 426 ต.ค. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ26 ต.ค. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา26 ต.ค. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา26 ต.ค. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา26 ต.ค. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม26 ต.ค. 2560 0:00 น.30 มิ.ย. 2561 0:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน8 ม.ค. 2561 0:00 น.8 ม.ค. 2561 0:00 น.
  -ชั้นปี 115 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 118 ธ.ค. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 0:00 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)17 ธ.ค. 2560 0:00 น.14 ก.พ. 2562 23:59 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด16 ม.ค. 2561 0:00 น.16 ม.ค. 2561 0:00 น.
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา8 พ.ค. 2561 0:00 น.31 ส.ค. 2561 0:00 น.
  -การประเมินสิ่งแวดล้อม8 พ.ค. 2561 0:00 น.31 ส.ค. 2561 0:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719