เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE21 พ.ค. 2561 0:00 น.27 พ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 321 พ.ค. 2561 0:00 น.27 พ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 421 พ.ค. 2561 0:00 น.27 พ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ21 พ.ค. 2561 0:00 น.27 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา21 พ.ค. 2561 0:00 น.27 พ.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา21 พ.ค. 2561 0:00 น.27 พ.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา5 พ.ค. 2561 0:00 น.20 พ.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม5 พ.ค. 2561 0:00 น.30 ต.ค. 2561 0:00 น.
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 115 พ.ค. 2561 0:00 น.6 มิ.ย. 2561 0:00 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)14 พ.ค. 2561 0:00 น.6 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด7 มิ.ย. 2561 0:00 น.7 มิ.ย. 2561 0:00 น.
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา6 ส.ค. 2561 0:00 น.30 ก.ย. 2561 0:00 น.
  -การประเมินสิ่งแวดล้อม6 ส.ค. 2561 0:00 น.30 ก.ย. 2561 0:00 น.




    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719